Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lean Angle Products – leanangle.nl

Voor het laatst gewijzigd op 28-01-2021

BEDRIJFSGEGEVENS

Lean Angle Products, mede handelend onder de naam: Lean Angle/leanangle.nl

KvK: 75425114

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 • Lean Angle: de onderneming van Lean Angle Products, ongeacht onder welke handelsnaam zij handelt;
 • De website: onder de website wordt verstaan alle domeinnamen gekoppeld aan Lean Angle, waaronder Leanangle.nl;
 • Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die onderdelen koopt via de website;
 • Overeenkomst: een overeenkomst tussen Lean Angle en Koper;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Lean Angle georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de koper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Lean Angle worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Lean Angle;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper, als consument, gebruik kan maken van zijn wettelijke herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 • Producten: alle goederen, zoals onderdelen, accessoires en kleding, die door Lean Angle worden aangeboden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, leveringen en werkzaamheden van Lean Angle, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 • Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Lean Angle voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Lean Angle zijn in te zien en dat zij op verzoek van de koper/handelaar zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifiek product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 • Eventuele voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Lean Angle uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 • Wanneer door Lean Angle gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Lean Angle de onderhavige voorwaarden toepast.
 • Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Lean Angle in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst en zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Lean Angle vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 • Lean Angle behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 • In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de opdrachtgever en Lean Angle gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

 • Lean Angle is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Lean Angle en schade als gevolg van (contractuele) boetes, waaronder boetes wegens het niet halen van enige (op)levertermijn, ontstaan door verkrijgen, danwel (al dan niet foutief) monteren van onderdelen verkregen op grond van een overeenkomst met Lean Angle. Dit kan ook nimmer naar aanleiding van het ontvangen van feedback, danwel uitspraken/advies m.b.t. uitvoering, producten en toepassingen. Advies of uitspraken van Lean Angle m.b.t. uitvoering, producten en toepassingen dienen te allen tijde door de klant gecontroleerd te worden.
 • Lean Angle geeft geen garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot haar diensten. Daarom sluit Lean Angle , voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Lean Angle is niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit gebruik van de website door koper.

Artikel 4 – Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Als Lean Angle gebruik maakt van afbeeldingen, kan gebruik worden gemaakt van afbeeldingen die zeer nauw verbonden zijn aan de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten (bijvoorbeeld voor een ander type).
 • Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Lean Angle niet. In alle gevallen beslist Lean Angle of sprake is van een (kennelijke) vergissing of (kennelijke) fout.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Dit betreft in het bijzonder:
 •          de staat van het onderdeel te weten ‘Nieuw’ of ‘Gebruikt’;
 •          de prijs inclusief belastingen;
 •          de eventuele kosten van aflevering;
 •          de omschrijving van het onderdeel;
 •          de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

4.5        Een samengestelde prijsopgave verplicht Lean Angle niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lean Angle onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Lean Angle passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van dat en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal Lean Angle daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • Lean Angle kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Lean Angle op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • Lean Angle zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de koper de volgende informatie, schriftelijke of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen of wijzen op de vindplaats van:
 1. het bezoekadres van de vestiging van Lean Angle waar de koper op afspraak met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • in geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering

Artikel 6 – Herroepingsrecht consument bij levering van onderdelen

 • Bij aankoop van producten heeft de koper, mits sprake is van een consumentenkoop, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot veertien dagen, tenzij sprake is van een van de navolgende uitzonderingen. Lean Angle mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 6.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Lean Angle mag, mits hij de koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  • Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het onderdeel en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het onderdeel wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de onderdelen met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking en de gebruikte verzendverpakking (‘omdoos’) aan Lean Angle  Products retourneren, conform de door Lean Angle verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  • De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 6.3.
  • Lean Angle zal na retourzending van de onderdelen het totaalbedrag van de bestelling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terug storten op het rekeningnummer van de koper.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper

 • Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit schriftelijk binnen de bedenktermijn of op andere ondubbelzinnige wijze aan Lean Angle.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de in lid 7.1 bedoelde melding, zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Lean Angle. Dit hoeft niet als Lean Angle heeft aangeboden het product zelf af te halen. De koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Lean Angle verstrekte redelijke en duidelijke instructie.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
 • De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Lean Angle niet heeft gemeld dat de koper deze kosten moet dragen of als Lean Angle aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de koper de kosten voor terugzending niet te dragen.
 • Lean Angle hanteert een retourbeleid dat is gepubliceerd op de website.

Artikel 8 – Verplichtingen van Lean Angle bij herroeping

 • Als Lean Angle de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • Lean Angle vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief leveringskosten door Lean Angle in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen veertien dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt. Tenzij Lean Angle aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • Lean Angle gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.
 • Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Lean Angle de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.
 • In het geval sprake is van een levering als bedoeld in 10.2 is Lean Angle niet gehouden een retourzending te accepteren. De volledige afwikkeling van de herroeping vindt plaats tussen de koper en de klant van de koper.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

De in 6.1 genoemde uitzonderingen op het herroepingsrecht geldt voor producten:

 1. die niet compleet, niet nieuw (gebruikt), niet origineel verpakt of vuil zijn door toedoen van de koper;
 2. die door Lean Angle tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 4. wanneer deze na de levering op grond van hun geaardheid onlosmakelijk met andere goederen werden vermengd;
 5. die snel kunnen bederven of verouderen;
 6.    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Lean Angle geen invloed heeft;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken; en
 8. overeenkomsten voor de levering van verzegelde producten die omwille van de bescherming van de gezondheid of hygiëne niet voor teruggave geschikt zijn, wanneer hun verzegeling na de levering werd verwijderd.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Lean Angle kenbaar heeft gemaakt.
 • Indien levering plaatsvindt aan een consument in opdracht van een niet-consument (B2B2C of dropshippng), wordt geacht sprake te zijn van een levering aan niet-consument en is geen sprake van consumentenkoop.
 • indien levering van een besteld onderdeel onmogelijk blijkt te zijn, zal Lean Angle het reeds betaalde bedrag door koper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terugstorten op rekening van de koper.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust vanaf het moment van verzending bij de koper, tenzij sprake is van consumentenkoop in welk geval het risico van verzending rust bij Lean Angle.
 • Lean Angle zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Lean Angle geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden met uitsluiting van enig recht op eventuele schadevergoeding.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal Lean Angle het bedrag da de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Artikel 11 – Betaling

Onderdelen worden pas verzonden na betaling tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Tot die tijd zijn de onderdelen gereserveerd voor koper met een maximale duur van 14 dagen. Mocht om welke reden dan ook het onderdeel toch niet meer voorradig zijn dan is Lean Angle hier nimmer aansprakelijk voor.

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. De koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De koper kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Lean Angle voor zichzelf heeft bedongen.

Artikel 13 – Overmacht

 • Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld of voor haar rekening komende omstandigheden, waaronder onder andere wordt verstaan:

(i)          overmacht van toeleveranciers van Lean Angle;

(ii)         overheidsmaatregelen;

(iii)        elektriciteitsstoring;

(iv)        storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten;

(v)         oorlog, oproer en rellen;

(vi)        natuurrampen, epidemieën en ziekte in het algemeen;

(vii)       werkbezetting;

(viii)      staking;

(ix)        algemene vervoersproblemen;

(x)         gehele of gedeeltelijke verovering of kolonisatie van de aarde door buitenaardse levensvormen of technologieën;

(xi)        de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

 • Indien door een dergelijke overmacht of omstandigheden die de normale gang van zaken binnen Lean Angle belemmeren (bijvoorbeeld brand, transport- of arbeidsmoeilijkheden) tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, heeft Lean Angle het recht om zonder enige aansprakelijkheid of schadevergoeding, ter haar keuze: – de uitvoering maximaal drie maanden op te schorten – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, door een schriftelijke mededeling te beëindigen.

 

Artikel 14 – Rechtskeuze en geschillen

 • Op de tussen koper en Lean Angle gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen tussen koper en Lean Angle worden beslecht door de bevoegde rechtbank in het arrondissement van vestiging van Lean Angle tenzij regels van dwingend recht anders bepalen. Partijen kunnen overeenkomen een geschil voor te leggen aan de Stichting Geschillencommissie te Den Haag.
 • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de koper zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Lean Angle heeft voorgelegd.
 • Uiterlijk 1 jaar nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 • Wanneer de koper, mits consument, een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Lean Angle aan deze keuze gebonden. Wanneer Lean Angle dat wil doen, zal de koper binnen vijf weken na een daartoe door Lean Angle schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Lean Angle de keuze van de koper niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Lean Angle gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 • De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Lean Angle surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 15 – Privacy en intellectuele eigendomsrechten

15.1      Deze website(s) is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay- out en de tekst auteursrechtelijk beschermt. Niets van deze website mag zonder toestemming van Lean Angle worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.

15.2      Lean Angle verwerkt persoonsgegevens conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.